Предмет на договорот за јавна набавка е набавка на стоки- компјутери и компјутерска опрема за потребите на договорниот орган ЈП ХС” Злетовица” Пробиштип.