Јавен конкурс

Одлука за поништување на Јавниот конкурс за избор на директор

Одлука за именување на в.д директор