Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Архиви за Јавни набавки

Оглас за барање за прибирање на понуди за Изработка на елаборат за квалитетот на водата и седиментот на акумулацијата Кнежево, зафатите за водоснабдување и водотеците кои ги полнат истите

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 01525/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 00396/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за набавка на Градежни материјали, алат, опрема, резервни делови, индустриска сол и песок-ризла

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 03-169/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе