Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Архиви за Документи

Одлуки

– Одлука за определување на заштитни зони за заштита на водите за подрачјето на зафатите на Злетовска река, река Кучешка и акумулацијата Кнежево

Одлука за дополнување на одлуката за определување на заштитни зони за заштита на водите за подрачјето на зафатите на Злетовска река, река Кучешка и акумулацијата Кнежево

Прочитај повеќе

Интерни акти

   Годишен план за спречување на корупција, Август 2021

                 Годишен план за спречување на корупција, Јануари 2022

                Годишен план за спречување на корупција, 2023 година

  Процедура за отпочнување и спроведување на постапките за јавни набавки и подготовка, склучување и реализација на договорите

  Ценовник за висината на цената на сирова вода наменета за водоснабдување за период од 2021 – 2023 година

               Ценовник за висината на цената на сирова вода за водоснабдување

 Статут на ЈП ХС Злетовица (пречистен текст)

                Статут на ЈП ХС Злетовица

Политика за квалитет

Кодекс за административни службеници

Прочитај повеќе