Јавен повик бр.02/2023

Образец за пријавување на јавен повик

JAVEN POVIK-JP Zletovica- Thirrje Publike – NP Zletovica

Образец за пријавување на јавен повик-Formularë për paraqitje në thirrje publike

Записник од административна селекција по Јавен повик бр.02/2023

Записник од спроведено интервју – 18.09.2023 по Јавен повик бр.02/2023

Одлука и кратки биографии на членовите на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип