Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА

Местоположба на ХС "Злетовица"
Местоположба на ХС "Злетовица"

КАРАКЕТРИСТИКИ НА
ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА

Хидросистемот “Злетовица” е повеќенаменски водостопански систем и се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија, со кој се овозможи целосно користење на водниот потенцијал на река Злетовица.

Со Хидросистемот  се обезбеди  вода за пиење на преку 100.000 жители во населените места Пробиштип, Кратово, Злетово, Штип, Карбинци, Свети Николе и Лозово, потоа наводнување на 4.500 ха земјоделски површини во атарот на Пробиштип и Кратово и хидроенерегетско користење на расположивиот воден потенцијал за производство на околу 49.5 милиони kWh годишно, како и заштита од поплави и обезбедување на биолошки минимум

ОПИС НА
ХИДРОСИСТЕМОТ

Повеќенаменскиот хидросистем “Злетовица”  се состои од повеќе заеднички и посебни објекти за водоснабдување, наводнување и енергетика. Основна намена на ХС “Злетовица” е обезбедување со вода за пиење на над 100.000 жители во регионот и за таа цел се изградени зафати и доводни цевководи за водоснабдување во должина од 100km  до општините  Пробиштип, Штип, Свети Николе, Лозово и Карбинци.

Проектот ХС “Злетовица” се реализира во три фази и тоа:

·       Фаза I- Водоснабдување

·       Фаза II – Системи за наводнување на 4.500ha земјоделска обработлива површина во регионот

·       Фаза III – Објекти за производство на електрична енергија околу 50 GWh електрична енергија

Шематски приказ на проектот ХС "Злетовица"