Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Написи од admin

Оглас за јавна набавка: Сеизмичко набљудување за следење на сеизмичката активност-индуцирана сеизмичност на браната Кнежево и одржување на сеизмолошка станица

Број на оглас: 17297/2020

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Соопштение

Согласно Заклучокот на Владата, бр.44-8118/7 од 20.10.2020 година, со кој помеѓу другото се препорачува на целата државна и јавна администрација, организирањето на работата да се одвива во смени, од далечина (дома) или пак, редуцирано со систем на ротации зависно од карактеристиките на работнио процес на институцијата и согласно Протоколот за превентивни мерки за сите работни места (Сл.весник на РМ бр.147/20), вработените во ЈП ХС Злетовица Пробиштип, работниот процес ќе го извршуваат со два ротирачки тимови со кои непречено ќе се одвива работниот процес, при што сите вработени ќе бидат достапни за вршење на своите работни задачи за време на работното време, еден тим со физичко присуство, а другиот преку комуникација со електронска пошта или друг вид на информатички алатки.
ЈП ХС Злетовица – Пробиштип
Прочитај повеќе

Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

Документи:

Прочитај повеќе