Студија за оцена на влијанието врз животната средина од изградба на систем за наводнување и

хидроелектрични централи во хидросистемот Злетовица