Годишен план за спречување на корупција, 2024 година

Годишен план за спречување на корупција, 2023 година

  Годишен план за спречување на корупција, Јануари 2022

  Годишен план за спречување на корупција, Август 2021

  Процедура за отпочнување и спроведување на постапките за јавни набавки и подготовка, склучување и реализација на договорите

  Ценовник за висината на цената на сирова вода наменета за водоснабдување за период од 2024 до 2026 година

Ценовник за висината на цената на сирова вода наменета за водоснабдување за период од 2021 – 2023 година

  Ценовник за висината на цената на сирова вода за водоснабдување

Статут на ЈП ХС Злетовица (пречистен текст)

 

Политика за квалитет

 

Кодекс за административни службеници