Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Дејноста на претпријатието се врши во следните сектори:

–          Сектор за Општи, правни работи и човекови ресурси

–          Сектор за финансиско работење

–          Технички сектор на регионален водоснабдителен систем

Организациона структура на пополнети работни места

Вкупниот број на вработени лица е 29

 • Избрани (именовани) лица: 1 вработен – Директор;
 • Административни службеници: 8 вработени;
  • 2 вработени – Раководно административен службеник од II ниво,
  • 4 вработени – Стручно административен службеник од I ниво,
  • 2 вработени – Стручно административен службеник од II ниво.
 • Даватели на услуга: 8 вработени;
  • 2 вработени – Раководител-давател на јавна услуга  од I ниво,
  • 2 вработен – Раководител- давател на јавна услуга од III ниво,
  • 3 вработени – Стручен давател на јавни услуги од I ниво,
  • 1 вработен – Стручен давател на јавна услуга од II ниво.
 • Помошно-технички лица: 12 вработени
  • 8 вработени – Помошно-техничко лице од I ниво,
  • 3 вработен – Помошно-техничко лице од II ниво,
  • 1 вработен – Помошно-техничко лице од III ниво

ОРГАНОГРАМ