Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

ДИРЕКТОР

Љупчо Благоевски

Директор на ЈП ХС Злетовица

lj.blagoevski@hszletovica.com.mk

+389 70 231 348

Биографија

Име и презиме Љупчо Благоевски
Датум на раѓање 26.01.1970 година
Образование – Дипломиран машински инженер (Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје 1988-1994)
Работно искуство  

– 2005-2018 ЈП ХС Злетовица –  Пробиштип Одговорен машински инженер

– 2018-2022 ЈП ХС Злетовица – Пробиштип   Главен инжинер/Проектантен менаџер

Директорот на јавното претпријатие покрај надлежностите утврдени со закон ги врши и следните работи:

 1. Го организира и раководи работењето на јавното претпријатие;
 2. Го претставува и застапува јавното претпријатие;
 3. Организира и обезбедува подготвување на нацрти и предлози на општи акти што ги донесува Управниот одбор;
 4. Се грижи за законитоста на одлуките и општите акти на јавното претпријатие;
 5. Ја организира и обезбедува работната дисциплина во јавното претпријатие;
 6. Решава за распоредување на работниците;
 7. Го определува работното време во вкупното годишно работно време;
 8. Донесува план за користење на годишен одмор;
 9. Донесува одлуки за поединечните права, обврски и одговорности на вработените;
 10. Обезбедува јавност во работата на претпријатието;
 11. Организира подготвување на седниците на Управниот одбор и неговите работни тела;
 12. Ги спроведува и извршува актите на Управниот одбор;
 13. За резултатите  од работењето  на јавното  претпријатие  му поднесува извештај на Управниот одбор;
 14. Склучува договори   за   реализација   на   програмата   и   други      договори за потребите од тековното работење на јавното    претпријатие по претходно одобрение од Управниот одбор;
 15. Се грижи за остварување на обврските на јавното претпријатие од областа на одбраната согласно закон;
 16. Формира стручни комисии и работни тела;
 17. Донесува одлуки  за службени   патувања во странство на работниците во јавното претпријатие;
 18. Го информира Управниот  одбор  за   одделни прашања од работењето на јавното претпријатие;
 19. Издава налози, упатства и наредби со кои се обезбедува работењето на јавното претпријатие;
 20. Дава мислење по прашања од надлежност на Управниот одбор до Владата на РМ и за тоа го известува Управниот одбор, и
 21. Врши и  други  работи определени со  пропис, овој статут  и другите општи акти на јавното претпријатие.