Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Архиви за Документи

Одлуки

– Одлука за определување на заштитни зони за заштита на водите за подрачјето на зафатите на Злетовска река, река Кучешка и акумулацијата Кнежево

Одлука за дополнување на одлуката за определување на заштитни зони за заштита на водите за подрачјето на зафатите на Злетовска река, река Кучешка и акумулацијата Кнежево

Прочитај повеќе

Интерни акти

   Годишен план за спречување на корупција, Август 2021

   Годишен план за спречување на корупција, Јануари 2022

   Годишен план за спречување на корупција, 2023 година

  Интерна процедура за спроведување на набавки без примена на правилата за јавни набавки

  Процедура за отпочнување и спроведување на постапките за јавни набавки и подготовка, склучување и реализација на договорите

  Ценовник за висината на цената на сирова вода наменета за водоснабдување за период од 2021 – 2023 година

  Ценовник за висината на цената на сирова вода за водоснабдување

Статут на ЈП ХС Злетовица (пречистен текст)

 

Политика за квалитет

 

Кодекс за административни службеници

Прочитај повеќе