Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2023 година

Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2023 година

Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2022 година

Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2022 година

  Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2021 година

  Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2021 година

                 Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2020 година

                 Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2020 година

                 Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2019 година

                 Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2019 година

                 Годишна сметка на ЈП ХС „Злетовица“ за 2018 година

                 Годишна сметка и Извештај за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ за 2017 година

                 Годишна сметка и Извештај за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ за 2016 година


Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2024 година

Програма за работа на ЈП ХС Злетовица за 2024 година

Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2023 година (пречистен текст)

                 Програма за работа на ЈП ХС Злетовица за 2023 година

Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2023 година

Програма за работа на ЈП ХС Злетовица за 2022 година

                 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2022 година

                 Програма за работа на ЈП ХС Злетовица за 2021 година

                 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2021 година

 Годишен план за јавни набавки во 2021 година на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип

                 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2020 година (пречистен текст)

                 Годишен план за јавни набавки во 2020 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип

                 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип за 2020 година

                 Изменување на годишниот план за јавни набавки во 2019 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип

                 Годишен план за јавни набавки во 2019 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип

                Годишна инвестициона програма на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип за 2019 година 

                Предлог изменување и дополнување на годишниот план за јавни набавки во 2018 година на ЈП ХС „Злетовица“