1 јавен службеник од група I, подгрупа II во Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности хидросистем „Злетовица“ -Пробиштип 

1. Виш соработник за финансии, Одделение за финансиски работи, Сектор за финансиско работење

 

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас бр. 735/2023