Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Архиви за мај 2018

Оглас за барање за прибирање на понуди за набавка на услуги „Изработка на Елаборат за следење на наносот во акумулацијата на брана „Кнежево“

baraњe za pribiraњe ponudi_izrabotka na elaborat za sledeњe na nanosot vo akumulatsiјata na brana kne

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0893ac7e-d195-4419-8055-3d9fd8edc137/5

Прочитај повеќе

Квартални извештаи

– Квартален финансиски извештај за периодот од 01.01.2024 до 31.03.2024 година

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот од 01.10.2023 до 31.12.2023 година

                 – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот од 01.07.2023 до 30.09.2023 година

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.04.2023 до 30.06.2023 година

– Квартален финансиски извештај за периодот од 01.04.2023 до 30.06.2023 година

– Квартален финансиски извештај за периодот од 01.01.2023 до 31.03.2023 година

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.01.2023 до 31.03.2023 година

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.10.2022 до 31.12.2022 година

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.07.2022 до 30.09.20022 година

Финансиски извештај за периодот од 01.04.2022 до 30.06.2022 година

           – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.04.2022 до 30.06.20022 година

                    – Финансиски извештај за периодот од 01.01.2022 до 31.03.2022 година

                    – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.01.2022 до 31.03.2022 година

                   – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.10.2021 до 31.12.2021 година

                     – Финансиски извештај за периодот од 01.01.2021 до 30.09.2021 година

                    – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица за периодот 01.07.2021 до 30.09.2021 година

                    – Финансиски извештај за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021 година

                    – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот од 01.04.2021 до 30.06.2021 година

                 – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.01.2021 до 31.03.2021 година

                 – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.10.2020 до 31.12.2020 година

                 – Квартален финансиски извештај за периодот 01.10.2020 до 31.12.2020 година

                 – Квартален финансиски извештај за периодот 01.07.2020 до 30.09.2020 година

                 – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.07.2020 до 30.09.2020 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.04.2020 до 30.06.2020 година

                  – Квартален финансиски извештај за периодот 01.04.2020-30.06.2020 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.01.2020 до 31.03.2020 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.10.2019 до 31.12.2019 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.07.2019 до 30.09.2019 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.04.2019 до 30.06.2019 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.01.2019 до 31.03.2019 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.10.2018 до 31.12.2018 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.07.2018 до 30.09.2018 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.04.2018 до 30.06.2018 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.04.2017 до 30.06.2017 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.07.2017 до 30.09.2017 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.10.2017 до 31.12.2017 година

Прочитај повеќе

Ревизорски извештаи

Ревизорски извештај за 2023 година

Ревизорски извештај за 2022 година

                 Ревизорски извештај за 2021 година

  Ревизорски извештај за 2020 година

                 Ревизорски извештај со финансиски извештаи за 2019 година

                 Ревизорски извештај со финансиски извештаи за 2018 година

                 Ревизорски извештај со финансиски извештаи за 2017 година

                 Ревизорски извештај со финансиски извештаи за 2016 година

Прочитај повеќе

Годишни извештаи, сметки, програми и планови

Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2023 година

Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2023 година

Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2022 година

Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2022 година

  Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2021 година

  Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2021 година

                 Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2020 година

                 Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2020 година

                 Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2019 година

                 Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2019 година

                 Годишна сметка на ЈП ХС „Злетовица“ за 2018 година

                 Годишна сметка и Извештај за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ за 2017 година

                 Годишна сметка и Извештај за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ за 2016 година


Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2024 година

Програма за работа на ЈП ХС Злетовица за 2024 година

Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2023 година (пречистен текст)

                 Програма за работа на ЈП ХС Злетовица за 2023 година

Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2023 година

Програма за работа на ЈП ХС Злетовица за 2022 година

                 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2022 година

                 Програма за работа на ЈП ХС Злетовица за 2021 година

                 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2021 година

 Годишен план за јавни набавки во 2021 година на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип

                 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2020 година (пречистен текст)

                 Годишен план за јавни набавки во 2020 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип

                 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип за 2020 година

                 Изменување на годишниот план за јавни набавки во 2019 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип

                 Годишен план за јавни набавки во 2019 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип

                Годишна инвестициона програма на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип за 2019 година 

                Предлог изменување и дополнување на годишниот план за јавни набавки во 2018 година на ЈП ХС „Злетовица“

Прочитај повеќе

Одлуки

– Одлука за определување на заштитни зони за заштита на водите за подрачјето на зафатите на Злетовска река, река Кучешка и акумулацијата Кнежево

Одлука за дополнување на одлуката за определување на заштитни зони за заштита на водите за подрачјето на зафатите на Злетовска река, река Кучешка и акумулацијата Кнежево

Прочитај повеќе

Интерни акти

Годишен план за спречување на корупција, 2024 година

Годишен план за спречување на корупција, 2023 година

  Годишен план за спречување на корупција, Јануари 2022

  Годишен план за спречување на корупција, Август 2021

  Процедура за отпочнување и спроведување на постапките за јавни набавки и подготовка, склучување и реализација на договорите

  Ценовник за висината на цената на сирова вода наменета за водоснабдување за период од 2024 до 2026 година

Ценовник за висината на цената на сирова вода наменета за водоснабдување за период од 2021 – 2023 година

  Ценовник за висината на цената на сирова вода за водоснабдување

Статут на ЈП ХС Злетовица (пречистен текст)

 

Политика за квалитет

 

Кодекс за административни службеници

Прочитај повеќе

Прекин во испораката на сирова вода до филтер станица Св. Николе

Ве известуваме дека поради дефект на доводниот цевковод за водоснабдување на Свети Николе, започнувајќи од 10:00 ч. на ден 14.05.2018 год., ЈП ХС „Злетовица“ ќе ја запре испораката на сирова вода до филтер станицата во Свети Николе, сé до отстранување на дефектот!

Екипи на ЈП ХС „Злетовица“ интензивно работат на теренот и за секоја промена, ќе бидете благовремено информирани.

Ви благодариме на разбирањето!

Прочитај повеќе

„Злетовица“ полека ја добива својата смисла..

Март е месец во кој се слави водата зашто 22 ден од овој месец е прогласен за Светски ден на водите. Во контекст на овој значаен датум istokpres.mk направи едно мало истражување во однос на искористеноста на регионалниот хидросистем „Злетовица“. Целосното истражување проследете го на следниот линк.

Прочитај повеќе

Прекин во испораката на сирова вода до филтер станица Св. Николе

Поради дефект на доводниот цевковод за водоснабдување на Свети Николе, започнувајќи од 08:00 ч. на ден 10.05.2018 год., ЈП ХС „Злетовица“ изврши прекин во  испораката на сирова вода до филтер станицата во Свети Николе, се до отстранување на дефектот.

Екипи на ЈП ХС „Злетовица“ од Пробиштип, интензивно работат на отстранување на дефектот.

Прочитај повеќе