Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Архиви за Јавни набавки

Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

Документи:

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Изработка на елаборат за квалитетот на водата и седиментот на акумулацијата Кнежево, зафатите за водоснабдување и водотеците кои ги полнат истите

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 01525/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 00396/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе