Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Архиви за Јавни набавки

Оглас за барање за прибирање на понуди за набавка на Градежни материјали, алат, опрема, резервни делови, индустриска сол и песок-ризла

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 03-169/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Одржување-сервисирање на електроенергетски објекти и електрични инсталации, по повик од договорниот орган во текот на 2019 година.

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 03-129/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирaње на понуди за Редовна комплексна анализа на површинската вода од Акумулацијата “Кнежево“, Зафат 1 и Зафат 3 од ХС “Злетовица“

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 03-128/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Вршење на стручни работи за безбедност и здравје при работа, согласно барањата од Законот за безбедност и здравје при работа за потребите на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 03-55/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Осигурување на имот на ХС Злетовица: градежни објекти, опрема и осигурување на службени моторни возила за период од една година

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 03-915/2018

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе