Посета на Директорот на НУ НАЦИОНАЛЕН КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР-СКОПЈЕ, Г-дин Memet Selmani по завршениот увид од страна стручниот тим, за постоење на археолошки локалитети, односно недвижни културни добра, кои евентуално би биле загрозени со изградбата на Фаза 2-наводнување, Горна зона од ХС Злетовица.