На 27.09.2022 година се потпиша Договор помеѓу ЈП ХС Злетовица и изведувачот на работите Искра Системи – М ДООЕЛ од Скопје за Рехабилитација и надоградба на ХС Злетовица (SCADA).

Со реализацијата на овој проект се овозможува посовремено управување со објектите на ХС Злетовица преку SCADA системот, а со тоа и успешно и квалитетно водоснабдување на општините опфатени со проектот ХС Злетовица.