Јавен повик бр.12/2023

Образец за пријавување на јавен повик

Formular NP Zletovica

Thirje Publike Zletovica

Решение за разрешување од должноста в.д. членови и именување на членови на Управниот одбор на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип

Кратка биографија_УОчленови