Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Архиви за Јавни набавки

Оглас за барање за прибирање на понуди за набавка на телекомуникациски услуги – услуги од фиксна телефонија, интернет и web простор

baraњe za pribiraњe ponudi_nabavka na telekomunikatsiski uslugi – uslugi od fiksna telefoniјa, intern

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/41de63c2-54ed-4fb4-81df-c9cc32d7a8f8/5

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за набавка на Сандачиња за прва помош комплет со санитетски материјал за прва помош

baraњe za pribiraњe ponudi_sandachiњa za prva pomosh komplet so sanitetski materiјal za prva pomosh. (4).pd

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5eb48502-e6eb-444f-964a-532a4d5fb76e/5

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Сеизмички мониторинг, одржување и сервисирање на инструменти за регистрација на силни земјотреси инсталирани на брана “Кнежево”.

baraњe za pribiraњe ponudi_seizmichki monitoring, odrzhuvaњe i servisiraњe na instrumenti za registrats (2)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4cca31ac-fc06-4cc9-a63b-4004831cffc5/5

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Осигурување на имот на ХС „Злетовица“: градежни објекти, опрема и осигурување на службени моторни возила од ризикот автомобилска одговорност

baraњe za pribiraњe ponudi_osiguruvaњe na imot na hs zletovitsa_ gradezhni obјekti, oprema i osiguruva (2)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9a434300-fed5-4430-b433-56136f6412c1/5

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Годишна контрола на ефикасноста на Катодната заштита на челичните цевковод за водоснабдување од ХС Злетовица.

baraњe za pribiraњe ponudi_godishna kontrola na efikasnosta na katodnata zashtita na chelichnite tsevkovo (1)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/af586878-5413-4cf5-be0a-b30ecf105616/5

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за изработка на елаборат за состојбата на системот за алармирање и тревожење на брана „Кнежево“, SCADA системот и системот за оскултација на брана „Кнежево“

baraњe za pribiraњe ponudi_izrabotka na elaborat za sostoјbata na sistemot za alarmiraњe i trevozheњe (2)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/393cfed6-78af-4c5a-9732-94dcfb7c7b09/5

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за сервисирање и отклонување на дефекти на градежна машина – ровокопач

baraњe za pribiraњe ponudi_servisiraњe i otklonuvaњe na defekti na gradezhna mashina-rovokopach

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0a09cdc9-db13-4faf-af53-607c4c23e411/5

Прочитај повеќе