Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Архиви за Јавни набавки

Оглас за барање за прибирање на понуди за Вршење на стручни работи за безбедност и здравје при работа, согласно барањата од Законот за безбедност и здравје при работа за потребите на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 03-55/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Осигурување на имот на ХС Злетовица: градежни објекти, опрема и осигурување на службени моторни возила за период од една година

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 03-915/2018

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Изработка на елаборат за анализа и оценка на стабилноста и функционалност на браната со придружните објекти и стабилност на теренот околу браната и акумулацијата Кнежево за 2018 година

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 03-916/2018

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за набавка на телекомуникациски услуги – услуги од фиксна телефонија, интернет и web простор

baraњe za pribiraњe ponudi_nabavka na telekomunikatsiski uslugi – uslugi od fiksna telefoniјa, intern

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/41de63c2-54ed-4fb4-81df-c9cc32d7a8f8/5

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за набавка на Сандачиња за прва помош комплет со санитетски материјал за прва помош

baraњe za pribiraњe ponudi_sandachiњa za prva pomosh komplet so sanitetski materiјal za prva pomosh. (4).pd

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5eb48502-e6eb-444f-964a-532a4d5fb76e/5

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Сеизмички мониторинг, одржување и сервисирање на инструменти за регистрација на силни земјотреси инсталирани на брана “Кнежево”.

baraњe za pribiraњe ponudi_seizmichki monitoring, odrzhuvaњe i servisiraњe na instrumenti za registrats (2)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4cca31ac-fc06-4cc9-a63b-4004831cffc5/5

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Осигурување на имот на ХС „Злетовица“: градежни објекти, опрема и осигурување на службени моторни возила од ризикот автомобилска одговорност

baraњe za pribiraњe ponudi_osiguruvaњe na imot na hs zletovitsa_ gradezhni obјekti, oprema i osiguruva (2)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9a434300-fed5-4430-b433-56136f6412c1/5

Прочитај повеќе