Почитувани,

Во интерес на правилното информирање на јавноста, а во врска со изнесените невистини за бројот на вработени и директори во ЈП ХС Злетовица – Пробиштип од страна на неколку електронски портaли, сакаме да ја информираме целокупната јавност дека  во ЈП ХС Злетовица – Пробиштип се вработени вкупно 26 лица, од кои едно Избрано лице од страна на Управниот одбор на функцијата Директор, пет раководни и дваесет вработени лица на различни нивоа согласно актуелниот Правилник за систематизација на работни места.

 

ЈП ХС Злетовица – Пробиштип