Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации-ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ХИДРОСИСТЕМ „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува ИГОР МАНАСОВ.

Лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, исто така е именуван ИГОР МАНАСОВ.

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ХИДРОСИСТЕМ „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип
ул. „Цветко Тонев” бр. 3А
2210 Пробиштип

тел: 032/481-520
e-mail: igormanasov@gmail.com