Годишен план за спречување на корупција, Август 2021

                 Годишен план за спречување на корупција, Јануари 2022

  Процедура за отпочнување и спроведување на постапките за јавни набавки и подготовка, склучување и реализација на договорите

  Ценовник за висината на цената на сирова вода наменета за водоснабдување за период од 2021 – 2023 година

               Ценовник за висината на цената на сирова вода за водоснабдување

 Статут на ЈП ХС Злетовица (пречистен текст)

                Статут на ЈП ХС Злетовица

Политика за квалитет

Кодекс за административни службеници