Ценовник за висината на цената на сирова вода наменета за водоснабдување за период од 2021 – 2023 година

               Ценовник за висината на цената на сирова вода за водоснабдување

  Статут на ЈП ХС „Злетовица“

Политика за квалитет

Кодекс за административни службеници