Ценовник за висината на цената на сирова вода за водоснабдување

Статут на ЈП ХС „Злетовица“