Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Соопштенија

Оглас за барање за прибирање на понуди за Изработка на елаборат за квалитетот на водата и седиментот на акумулацијата Кнежево, зафатите за водоснабдување и водотеците кои ги полнат истите

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 01525/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 00396/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Службено лице

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации-ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ХИДРОСИСТЕМ „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува ИГОР МАНАСОВ.

Лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, исто така е именуван ИГОР МАНАСОВ.

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ХИДРОСИСТЕМ „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип
ул. „Цветко Тонев” бр. 3А
2210 Пробиштип

тел: 032/481-520
e-mail: igormanasov@gmail.com

Прочитај повеќе

Документи – Слободен пристап до информации

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за набавка на Градежни материјали, алат, опрема, резервни делови, индустриска сол и песок-ризла

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 03-169/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе