Годишна сметка и Извештај за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ за 2016 година