Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2022 година (пречистен текст)

                 Програма за работа на ЈП ХС Злетовица за 2022 година

Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2022 година

Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2021 година

 Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2021 година

                 Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2020 година

                 Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2020 година

                 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2021 година

                 Програма за работа на ЈП ХС Злетовица за 2021 година

 Годишен план за јавни набавки во 2021 година на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип

 Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2019 година

 Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2019 година

                 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2020 година (пречистен текст)

                 Годишен план за јавни набавки во 2020 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип

                 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип за 2020 година

                 Изменување на годишниот план за јавни набавки во 2019 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип

                 Годишен план за јавни набавки во 2019 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип

                Годишна инвестициона програма на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип за 2019 година 

                Годишна сметка на ЈП ХС „Злетовица“ за 2018 година

                Предлог изменување и дополнување на годишниот план за јавни набавки во 2018 година на ЈП ХС „Злетовица“

                Годишна сметка и Извештај за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ за 2017 година

                Годишна сметка и Извештај за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ за 2016 година