– Квартален финансиски извештај за периодот од 01.01.2024 до 31.03.2024 година

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот од 01.10.2023 до 31.12.2023 година

                 – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот од 01.07.2023 до 30.09.2023 година

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.04.2023 до 30.06.2023 година

– Квартален финансиски извештај за периодот од 01.04.2023 до 30.06.2023 година

– Квартален финансиски извештај за периодот од 01.01.2023 до 31.03.2023 година

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.01.2023 до 31.03.2023 година

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.10.2022 до 31.12.2022 година

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.07.2022 до 30.09.20022 година

Финансиски извештај за периодот од 01.04.2022 до 30.06.2022 година

           – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.04.2022 до 30.06.20022 година

                    – Финансиски извештај за периодот од 01.01.2022 до 31.03.2022 година

                    – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.01.2022 до 31.03.2022 година

                   – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.10.2021 до 31.12.2021 година

                     – Финансиски извештај за периодот од 01.01.2021 до 30.09.2021 година

                    – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица за периодот 01.07.2021 до 30.09.2021 година

                    – Финансиски извештај за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021 година

                    – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот од 01.04.2021 до 30.06.2021 година

                 – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.01.2021 до 31.03.2021 година

                 – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.10.2020 до 31.12.2020 година

                 – Квартален финансиски извештај за периодот 01.10.2020 до 31.12.2020 година

                 – Квартален финансиски извештај за периодот 01.07.2020 до 30.09.2020 година

                 – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.07.2020 до 30.09.2020 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.04.2020 до 30.06.2020 година

                  – Квартален финансиски извештај за периодот 01.04.2020-30.06.2020 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.01.2020 до 31.03.2020 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.10.2019 до 31.12.2019 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.07.2019 до 30.09.2019 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.04.2019 до 30.06.2019 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.01.2019 до 31.03.2019 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.10.2018 до 31.12.2018 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.07.2018 до 30.09.2018 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.04.2018 до 30.06.2018 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.04.2017 до 30.06.2017 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.07.2017 до 30.09.2017 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.10.2017 до 31.12.2017 година